Wat is de WOZ-waarde en waarom het belangrijk is

Wat is de WOZ-waarde en waarom het belangrijk is. Nederland is de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) een term die regelmatig
opduikt bij huiseigenaren en belastingbetalers. Maar wat houdt de WOZ-waarde
eigenlijk in en waarom is het zo relevant? In dit artikel zullen we de betekenis van de
WOZ-waarde verkennen en begrijpen waarom het een cruciale rol speelt in het
Nederlandse belastingstelsel.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, zoals een
woning of bedrijfspand, op een bepaalde peildatum. Deze waarde wordt jaarlijks door
de gemeente vastgesteld en is van invloed op verschillende belastingen en
heffingen. De letters “WOZ” staan voor de Wet Waardering Onroerende Zaken,
waarin de regels voor deze waardering zijn vastgelegd.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde door te kijken naar verschillende factoren,
waaronder de ligging, het type woning, de oppervlakte, de inhoud en de staat van
onderhoud. Vaak worden vergelijkbare verkopen in de buurt ook in overweging
genomen. De peildatum, waarop de waarde wordt vastgesteld, is doorgaans 1
januari van het voorgaande jaar.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde heeft aanzienlijke gevolgen voor belastingen en heffingen die
huiseigenaren moeten betalen. Enkele belangrijke aspecten waar de WOZ-waarde
invloed op heeft, zijn:

 1. Onroerendezaakbelasting (OZB): De hoogte van de OZB wordt berekend op
  basis van de WOZ-waarde. Gemeenten gebruiken deze belastingopbrengsten
  voor verschillende lokale voorzieningen.
 2. Inkomstenbelasting: De WOZ-waarde beïnvloedt het eigenwoningforfait, een
  bedrag dat bij het inkomen moet worden opgeteld. Dit kan van invloed zijn op
  de inkomstenbelasting die huiseigenaren verschuldigd zijn.
 3. Waterschapsbelasting: Waterschappen gebruiken ook de WOZ-waarde als
  basis voor het berekenen van de waterschapsbelasting.
 4. Erfbelasting: Bij vererving van een woning wordt de WOZ-waarde gebruikt
  om de erfbelasting te berekenen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Als huiseigenaar heb je het recht om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-
waarde als je het niet eens bent met de schatting. Het is belangrijk om binnen de
gestelde termijn bezwaar in te dienen en eventueel bewijsmateriaal te leveren
waarom je denkt dat de waarde te hoog is ingeschat.

Conclusie

De WOZ-waarde is meer dan alleen een cijfer op een belastingaanslag. Het is een
belangrijke factor die de hoogte van verschillende belastingen en heffingen
beïnvloedt. Als huiseigenaar is het verstandig om op de hoogte te zijn van de WOZ-
waarde van je woning en, indien nodig, actie te ondernemen door bezwaar te maken
als je van mening bent dat de waarde niet juist is vastgesteld. Een nauwkeurige
WOZ-waarde draagt bij aan een eerlijke belastingheffing en een transparant
belastingstelsel.